Ugrás a tartalomra

Zöldpont Életmódklub1
módosítással egységes szerkezetbe
foglalt alapszabálya

I.
Általános rendelkezések

1.1.) Az Egyesület
        neve: Zöldpont Életmódklub2
        székhelye: 7400 Kaposvár, Szent I. u. 14.
        alapításának éve: 1996.

1.2.)3 Az Egyesület önálló jogi személy, melynek képviseletére az elnök és a titkár jogosult.

 
II.
Az Egyesület célja és feladatai
2.1. Az Egyesület elvei4:
Az Egyesület
        a.) pártoktól és politikai szervezetektől független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt;
        b.) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat;
        c.) országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít;
        d.) közhasznú civil szervezet.

2.2. Az Egyesület célja5:
Az egészségmegőrzés, az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő-sport népszerűsítése.
 
2.3. Az Egyesület feladatai, tevékenysége a célok elérése érdekében6:
        a.) rekreációs programok, rendezvények szervezése;
        b.) a lakosság szabadidő-sportolási lehetőségeinek megteremtése, fejlesztése, foglalkozások, programok szervezése, vezetése,
        c.) gyermek- és ifjúkorúak egészséges életmódra nevelése, számukra rendszeres, élményszerű mozgásprogramok szervezése,
        d.)7 turistautak létesítése és fenntartása,
        e.) a helyi környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos közügyek támogatása;
        f.) kapcsolatok kialakítása és fenntartása más hazai és külföldi szabadidő-sport szervezetekkel;
        g.) együttműködés más hazai és külföldi turista- és sportszervezetekkel, szabadidő-sport szövetségekkel;
        h.) turisztikai kiadványok szerkesztése, abban való közreműködés.

2.4. Az Egyesület közhasznú tevékenységei8
(közhasznú tevékenység megnevezése – kapcsolódó közfeladat megnevezése – közfeladatot előíró jogszabályi hely)
        a.) szabadidősport – sport és ifjúsági ügyek – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 15. pont;
        b.) testi egészség fejlesztése – egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 4. pont;
        c.) közösségépítés – egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 4. pont;
        d.) környezettudatos szemlélet formálása – a jövő nemzedékek érdekének védelme – az alapvető jogok biztosításáról szóló 2011. évi CXI. törvény 2.§. b.) pont;
        e.) környezet- és természetvédelmi tevékenység – helyi környezet- és természetvédelem – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 11., 19. pont;
        f.) önkéntesség fejlesztése – önszerveződő közösségek támogatása – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§. a.) pont;
        g.) fiatalok közösségi kompetenciájának fejlesztése – sport és ifjúsági ügyek – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 15. pont.

Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.
 
III.
Tagsági viszony
 
Az Egyesület tagjai lehetnek mindazon természetes személyek, akik kinyilvánítják az Egyesülethez csatlakozási szándékukat, elfogadják az Alapszabályt, vállalják a tagsággal járó
kötelezettségeket, cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgárok. Az Egyesületnek nem lehet tagja, aki a fenti feltételeknek nem felel meg.9
 
3.1. Az Egyesülettel fennálló tagsági viszony lehet:
 • rendes tagság,
 • tiszteletbeli tagság,
 • pártoló tagság.

a.) Rendes tagság10
Az Egyesület tagjai az alapítók, valamint azok a természetes személyek, akiknek a felvételét a közgyűlés11 támogatja és két éven át pártoló tagként aktívan részt vettek az Egyesület munkájában.

b.) Pártoló tagság12
Az alapítást követően belépő személy csupán pártoló tagként vesz részt az Egyesület munkájában. Pártoló tag az lehet, aki megfizeti a pártoló tagsági díjat, az Egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja. A pártoló tagságról a közgyűlés dönt.
Az egyesület pártoló tagja az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.13

c.) Tiszteletbeli tagság14
A tiszteletbeli tagságot, mint megtisztelő elismerés kifejezését, az Egyesület közgyűlése adományozhat azoknak, akik kimagasló tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak az Egyesület céljainak eléréséhez, eredményeihez, hírnevének öregbítéséhez. A tiszteletbeli tagnak tagdíjat nem kell fizetnie.
A pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.15
A belépési nyilatkozatot az elnökségnél kell benyújtani, mely a kérelem beérkezését követően azt haladéktalanul a közgyűlés felé továbbítja. A Közgyűlés a kérelem beérkezését követően 30 napon belül dönt a tagfelvételéről, döntését írásban közli az érintettel. Az elutasító döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye. A tagsági jogviszony a közgyűlés döntésével létesül.16
 
3.2.17 Az Egyesület minimális tagsági díját, valamint a pártoló tagsági díjat a közgyűlés18 határozza meg.

3.3.19 Az Egyesület minden tagja számára – a tagsági viszonyt tanúsító – igazolványt állít ki.

3.4.20 A tagsági jogviszony megszűnik:
 • a tag kilépésével,
 • tagsági viszonynak az közgyűlés által való törlésével,
 • a tag kizárásával,
 • a tag halálával.
 
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.21

3.5.22 Törléssel szűnik meg a tagsági jogviszony, ha a tag a tagdíjhátralékát a tagdíj megfizetésének határidejétől számított egy éven belül nem rendezi. A tagsági jogviszony törléséről az elnökség bármely tagjának javaslatára a közgyűlés dönt.

3.6.23 Kizárni azt a tagot lehet, aki az Egyesület céljaival és feladataival ellentétes magatartást tanúsít és ezzel felszólítás ellenére sem hagy fel. Jogszabályt, az alapszabályt vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartás esetén a közgyűlés dönthet – meghallgatását követően - a tag kizárásáról. A kizáró határozatot a taggal írásban kell közölni. A kizáró határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

a.) A kizárási lejárást bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló ok tudományszerzését követő 30 napon belül az elnökségnél. Az elnökség a kizáró kezdeményezést haladéktalanul a Közgyűlés elé terjeszti. A kizárás tárgyában tartott közgyűlésről az érintettet tértivevényes levélben vagy írásban, az átvételt igazoló módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye. A kizárás tárgyában tartott közgyűlés ülése az érintett távollétében megtartható, ha az érintett értesítése szabályszerű volt és az érintett előzetesen írásban alapos okkal a távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását.24
 
b.) Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott közgyűlés ülésén szóban vagy legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő. A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni.25

c.) A közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közgyűlést követő 30 napon belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén.26
 
d.) A kizárt tag tagsági jogviszonya a döntés napján szűnik meg. Bírósági jogorvoslat benyújtása esetén – ha a bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot helybenhagyja – szintén a döntés napján szűnik meg a tagsági jogviszony.27
 
IV.
A tag jogai és kötelezettségei
 
4.1.28 Az Egyesület rendes tagja jogosult
 • részt venni az Egyesület munkájában, taggyűlésen gyakorolhatja jogait,
 • az Egyesület életével, működésével kapcsolatos kérdésekben javaslatokat tehet,
 • részt vehet a határozatok meghozatalában, a tisztségviselők választásában,
 • valamennyi tisztségre megválasztható,
 • igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait,
 • használhatja az Egyesület rendelkezésére álló sportfelszereléseket, eszközöket,
 • az Egyesületet érintő ügyekben információhoz juthat, az Egyesület irataiba és könyveibe joga van betekinteni.

4.2.29 Az Egyesület minden tagjának joga van az olyan közgyűlési határozat ellen, amellyel nem ért egyet, a tudomásra jutástól számított harminc napon belül a bírósághoz fordulni.

4.3.30 Az Egyesület minden rendes tagjának egy szavazata van.

4.4.31 Az Egyesület pároló tagjának jogai:
 • javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban,
 • az Egyesület elnökségének meghívása alapján tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén,
 • az elnökség által meghatározott feltételek mellett részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, részt vehet az Egyesület rendezvényein.
 
4.5.32 A rendes tag kötelezettségei:
 • az Egyesülethez méltó, példaértékű magatartást tanúsítani egészséges életmóddal, munkájával, magánéletével egyaránt,
 • az Egyesület alapszabályának betartása,
 • az Egyesület vezető szervei által meghatározott célkitűzések elősegítése,
 • az Egyesület munkájában való aktív részvétel,
 • a tagdíj megfizetése,
 • az Egyesület vagyonának megóvása.

4.6.33 A pártoló tag kötelezettségei:
 • az Egyesület alapszabályának betartása,
 • a pártoló tagság díj megfizetése,
 • az Egyesület célkitűzéseinek anyagi és erkölcsi támogatása,
 • az Egyesület vagyonának megóvása.

Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.34
 
V.
Az Egyesület szervezete
 

5.1.35 Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A rendes közgyűlést évente egy alkalommal kell összehívni, ezen kívül szükség szerint a közgyűlés rendkívüli ülést tart. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok egyharmad részének a napirendet is megjelölő indítványára a közgyűlést össze kell hívni. A közgyűlést az elnök hívja össze, akadályoztatása esetén az elnökség bármely tagja. Az üléseket az egyesület a székhelyén tartja. A közgyűlés ülésére szóló meghívó tartalmazza az ülés kezdési időpontját, helyét és a javasolt napirendi pontokat.A tagokat a közgyűlés helyéről és időpontjáról, valamint napirendjéről legalább egy héttel az ülés előtt a meghívó továbbításával írásban vagy emailen keresztül értesíteni kell.

5.2.36 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az alapszabály elfogadása, módosítása,
 • az Egyesület éves költségvetésének megállapítása, elfogadása,
 • a tevékenységről és gazdálkodásról szóló éves beszámoló - ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének -, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása;
 • dönt a rendes, a pártoló és a tiszteletbeli tagságról,
 • az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 • az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 • fegyelmi szabályzat megállapítása.
 • amennyiben a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll: a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása;
 • az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 • a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 • a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
 • a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.
 • a végelszámoló kijelölése.


5.3.37 A közgyűlés működése
A közgyűlés ülése a határozatképesség megállapításával kezdődik, majd a napirend megszavazásából, a tagok közül két jegyzőkönyv-hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető megválasztásából, a napirend (benne az egyes napirendi pontok) megtárgyalásából és a határozathozatalokból áll. A Közgyűlés ülését az egyesület elnöke, mint levezető elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért elnökségi tag vezeti.
A közgyűlést vezető levezető elnök megállapítja az ülés határozatképességét, javaslatot tesz az ülés napirendjére, illetve a jegyzőkönyv-hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyére. Ezt követően a napirendi pontok tárgyalására került sor.
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, kézfelemeléssel, szótöbbséggel hozza. A határozatképesség vizsgálatára minden határozathozatalnál sor kerül. A közgyűlés ülésén minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok több, mint fele jelen van. Az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbségi határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbségi határozata szükséges.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
       a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesít;
       b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
       c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
       d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy alapítója;
       e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
       f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A két jegyzőkönyv-hitelesítő az elnök és a jegyzőkönyv-vezető mellett az elkészült jegyzőkönyvet aláírja. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az ülés meghívóját és a jelenléti ívet. A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel együtt az elnök őrzi. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, az ülés napirendjét, a hozott határozatokat sorrendben és évenként számozva, valamint a szavazati arányokat és az aláírásokat.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést harminc napon belül újra össze kell hívni. Az eredeti meghívóban fel kell tüntetni, hogy a megjelentek számára tekintet nélkül is határozatképes a megismételt közgyűlés38, kivéve az egyesület céljának módosítása és az egyesület megszüntetése kérdésekben.39

5.4.40 A közgyűlés az Egyesület tevékenységének irányítása céljából tagjai közül háromtagú elnökséget választ. Az elnökség elnökből, titkárból és elnökségi tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül.
Az elnökség tagjainak megbízatása három évre szól, többször választhatók.41

5.5.42 Az elnökség és működése
Az Egyesület irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, vezető tisztségviselőkből álló testület, az elnökség jogosult. Az elnökség tagja ügyvezetési tevékenységét az Egyesület érdekének megfelelően köteles ellátni. Az elnökség ülései nyilvánosak.
Az elnökség a szükséghez képest, de legalább évente két alkalommal a közgyűlések közötti időszakban ülésezik, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség üléseit az elnök írásban vagy emailen keresztül hívja össze az ülést megelőzően legalább egy héttel a napirendi pontok meghatározásával. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5.6.43 A közgyűlések közötti időben az elnökség:

 • irányítja az Egyesület tevékenységét,
 • nyilvántartja az egyesület tagságát, határozatait,
 • dönt azokban az Egyesületet érintő kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
 • elkészíti az Egyesület munkájáról szóló beszámolót és a pénzügyi, valamint a közhasznúsági jelentést, az éves költségvetést, amit a közgyűlés elé terjeszt jóváhagyás végett,
 • a szükségeshez képest üléseket tart az Egyesület folyamatos munkájának irányítása céljából, évente összehívja az évi rendes közgyűlést, illetve akkor, ha azt az alapszabály szerint a tagok kérik,
 • más civil szervezetekkel kapcsolatot tart.


5.7.44 Az közgyűlés és az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya a jegyzőkönyvekből megállapítható. Az elnökség vezeti az elnökségi határozatok nyilvántartását, valamint a közgyűlési határozatok nyilvántartását.

5.8.45 A közgyűlés és az elnökség döntéseit úgy hirdeti ki, illetve az érintettekkel úgy közli, hogy az Egyesület székhelyén kihelyezett táblára 15 napra történő kifüggeszti. Az Egyesület tagjainak a működés során keletkezett iratokba való betekintési joga korlátlan. Bármely irat betekintésére vonatkozó igény bejelentésétől számított legkésőbb 3 napon belül az igénylőnek az iratbetekintést lehetővé kell tenni.

5.9.46 Megszűnik az elnökség tagjának megbízatása
       a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
       b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
       c) visszahívással;
       d) lemondással;
       e) az elnökségi tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
       f) az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
       g) az elnökség tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

5.10.47 Az Egyesület tagjai az elnökség tagját bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. Az elnökségi tag megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik elnökségi tagjához vagy a közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

VI.
Az Egyesület képviselete, a bankszámla feletti rendelkezési jog
 
6.1.48 Az Egyesületet hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben az elnök vagy a titkár49 képviseli. Az elnök a képviselet ellátására az Egyesület tagjának megbízást adhat.

6.2.50 Az Egyesület bankszámlája felett az elnök önállóan, a titkár és az elnökségi tag együttesen rendelkezhet.
 
VII.
Az Egyesület megszűnése51
 
Egyesület megszűnik, ha
 • a közgyűlés kimondja megszűnését,
 • a közgyűlés másik egyesülettel való egyesülését határozza el,
 • feloszlik,
 • a bíróság határozatával feloszlatja.
 
VIII.
Az Egyesület gazdálkodása és vagyona
 

8.1.52 Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
8.2.53 Az Egyesület működéséhez szükséges bevételi források:

 • tagdíjak,
 • pártoló tagok által fizetett hozzájárulások,
 • az Egyesület tulajdonát képező vagyontárgyak bérleti díja,
 • költségvetési támogatások,
 • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
 • magán- és jogi személyek támogatása,
 • alapítványok és közérdekű kötelezettségvállalások támogatása,
 • jogdíjak,
 • az Egyesület tevékenysége körében elért bevétel,
 • egyéb bevételek.


8.3.54 Az Egyesület a bevételeivel önállóan gazdálkodik és tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

8.4.55 Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 2.3.) pontban jelzett közhasznú tevékenységekre fordítja.

8.5.56 Az Egyesület vagyona:
       a.) készpénz,
       b.) készpénzre szóló követelés,
       c.) értékpapír,
       d.) ingatlan és ingó vagyon.

IX.
Összeférhetetlenségi, felelősségi és titoktartási szabályok57
 

9.1.58 A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Egyesület az elnökség tagját, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.59

9.2.60 Az Egyesület megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. Az elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

9.3.61 Az elnökség tagja köteles az elnökséget, illetőleg a közgyűlést tájékoztatni arról, ha egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is vezető tisztséget tölt be.

9.4.62 Az elnök és az elnökség tagjai tiszteletdíjra nem jogosultak.

9.5.63 Az Egyesület az elnökség tagjait, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

9.6.64 Az elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az elnökség tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

9.7.65 Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet az elnökség tagja az, akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit az Egyesület alapszabályában megjelölt tevékenységhez kapcsolódó foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt nem lehet az Egyesült elnökségének tagja. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az elnökség tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

9.8.66 Az elnökség tagja az Egyesület tagjai részére köteles az Egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az Egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. Az iratbetekintést az V. fejezet 5.8. pontja szerint lehet gyakorolni. A felvilágosítást és az iratbetekintést az elnökség tagja a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez köti.
Az elnökség tagja megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az Egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az Egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására.

9.9.67 Az elnökség tagja az ügyvezetési tevékenysége során az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az Egyesülettel személlyel szemben.
 

X.68
Beszámolási szabályok
 

10.1.69 A beszámolót az elnökség készíti az Ectv-ben irányadó szabályok szerint és terjeszti a közgyűlés elé jóváhagyásra. A beszámolót az elfogadást megelőzően legalább egy héttel korábban a szavazásra jogosultak rendelkezésére kell bocsátani. A beszámolót a Közgyűlés fogadja el. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet az éves beszámolója jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági melléklet készítésére köteles, melyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

10.2.70 A közgyűlés által elfogadott beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az Ectv. szerinti határidőben az elnök köteles letétbe helyezni és közzétenni.

10.3.71 Az elfogadott beszámoló és a közhasznúsági melléklet letétbe helyezése és közzététele az Országos Bírósági Hivatal részére megküldéssel valósul meg. A közzétételi kötelezettség emellett kiterjed a beszámoló és a közhasznúsági mellékletnek az Egyesület honlapján történő elhelyezésére is. A honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második évre vonatkozó adatok közzétételéig kell biztosítani.

10.4.72 A beszámoló készítésére a számvitelről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

10.5.73 Az Egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

 

 

 

XI.74
Az Egyesület megszűnése
 

11.1.75 Az Egyesület megszűnik
       a.) ha a közgyűlés más egyesülettel történő egyesülését, illetve egyesületekre történő szétválását határozza el;
       b.) a közgyűlés kimondja az Egyesület megszűnését;
       c.) a bíróság megszünteti;
       d.) ha céljának megvalósítása lehetetlenné válik és új célt nem lett meghatározva;
       e.) ha tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt és a vagyoni viszonyok lezárására irányuló eljárás után a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli.

11.2.76 Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén vagyona - hitelezői kielégítése után - a Kaposvár Önkormányzatának tulajdonába kerül és azt a szabadidősport, diáksport tevékenység céljaira kell fordítani.

XII.
Záró rendelkezések
 
Az alapszabályt az Egyesület alapító tagjai az 1996. évi június 4. napján tartott közgyűlésen fogadták el.
 
Fodor Péter
elnök
 
Záradék
 

1. Ez az okirat a „ZÖLD PONT” Életmód Klub Alapszabályának az 1996. június 4.napján a közgyűlés által elfogadott szövegét, valamint a 2002. június 4. napján tartott közgyűlésen eszközölt alapszabály módosítását, a 2003. január 8-án tartott közgyűlésen hozott alapszabály módosítását tartalmazza.
2. Az alapszabálynak az Egyesület közhasznúságával kapcsolatos külön szabályokat tartalmazó IX. fejezetének 4.) és 5.) pontját, valamint az összeférhetetlenségi szabályok alatt szereplő 6.) és 7.) pontját a 2003. május 14-én tartott közgyűlés módosította.
3. Az alapszabálynak az Egyesület szervezetét tartalmazó V. fejezete 3.) pontjának utolsó mondatát, 4.) pontja első bekezdésének utolsó mondatát, valamint utolsó bekezdését; az Egyesület megszűnése, a tagsági jogviszony megszűnése című VIII. fejezet 3.) és 4.) pontját a 2003. szeptember 15-én tartott közgyűlés módosította.
4. Az alapszabálynak az alábbi pontjait a közgyűlés 2007. május 29. napján megtartott ülésén az 5/2007. (V. 29.) „Zöld Pont” Életmód Klub közgyűlési határozat módosította a következők szerint:
a. az egyesület elnevezésének írása: Zöldpont Életmódklub legyen;
b. I/3.) pontja: a második bekezdés második tagmondata elmaradt („… és belép a Somogy megyei és a Magyar Szabadidő-sport Szövetségbe.”). A harmadik bekezdésből a „…Wellness mozgalommal, az „Egészséges Kaposvárért” Egyesülettel és …” szövegrész szintén elmaradt;
c. II. fejezet Az egyesület feladatai részből az e.) pont teljes egészében elmaradt, helyette bekerült a „turistautak létesítése és fenntartása” feladat;
d. III. fejezet 2.) pontja: az egyesület tagjai azok a természetes személyek, akiknek a felvételét az alapító tagok 51%-a helyett a közgyűlés támogatja;
e. III. fejezetének 5.) pontja: az Egyesület minimális tagsági díját nen az Egyesület tagjai határozzák meg, hanem a közgyűlés;
f. V. fejezet 4.) pont: kikerült „Az Egyesület első ízben megválasztott tisztségviselői megbízatásukat három évig látják el.” szövegrész, helyette beépült „Az elnökség tagjainak megbízatása három évre szól, többször választhatók.” mondat;
g. VI. fejezet 1.) pontja: bekerült a titkár is az elnök mellett, mint az egyesület képviseletére jogosult. A 2.) pont („Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog az Egyesület elnökét az elnökség másik két tagja közül bármelyikkel közösen illeti meg.”) az alábbi szövegezésre változott: „Az Egyesület bankszámlája felett az elnök önállóan, a titkár és az elnökségi tag együttesen rendelkezhet.”;
h. IX. fejezet 8.) pontja elmaradt („Az Egyesület tagja, valamint közeli hozzátartozója igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, éspedig az Egyesület által szervezett kulturális vagy sport programon részt vehet, ugyancsak részt vehet mindazokon az előadásokon, amelyet az Egyesület szervez, illetőleg az Egyesület tulajdonát képező használati eszközöket igénybe veheti térítésmentesen.”);
i. II. fejezet Az egyesület feladatai-t szabályozó a.) pont: a Klub kifejezés az Egyesület kifejezésre változott. A IX. fejezet 1.) pont második mondatába az alapító okirat kifejezés helyett az alapszabály került.
5. Az alapszabály valamennyi fejezetét átfogóan módosította a közgyűlés 2014. április 9. napján megtartott ülésén az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozat, valamint ezt kiegészítve a 2014. június 10. napján megtartott ülésén a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozat.

 

 

 

Kaposvár, 2014. június 10. napján
 
Fodor Péter
elnök
 

1 Az elnevezést módosította az 5/2007. (V. 29.) „Zöld Pont” Életmód Klub közgyűlési határozat
2 Az elnevezést módosította az 5/2007. (V. 29.) „Zöld Pont” Életmód Klub közgyűlési határozat
3 A második és harmadik mondatot módosította az 5/2007. (V. 29.) „Zöld Pont” Életmód Klub közgyűlési határozat
4 Meghatározta a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
5 Módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
6 Módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
7 Módosította az 5/2007. (V. 29.) „Zöld Pont” Életmód Klub közgyűlési határozat
8 Meghatározta a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
9 Meghatározta a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal, valamint a 2014. június 10-i ülésen a 8/2014. (VI. 10.) közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
10 Számozását módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
11 Módosította az 5/2007. (V. 29.) „Zöld Pont” Életmód Klub közgyűlési határozat
12 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
13 A mondatot beillesztette a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
14 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
15 A bekezdést beillesztette a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
16 A bekezdést beillesztette a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
17 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
18 Módosította az 5/2007. (V. 29.) „Zöld Pont” Életmód Klub közgyűlési határozat
19 Számozását módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
20 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
21 A bekezdést beillesztette a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
22 A pontot a 2003. szeptember 15-én tartott közgyűlés módosította, majd számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
23 Meghatározta a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
24 Az a.) pontot beillesztette a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
25 A b.) pontot beillesztette a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
26 A c.) pontot beillesztette a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
27 A d.) pontot beillesztette a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
28 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
29 Számozását módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
30 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
31 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
32 Számozását módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
33 Számozását módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
34 A bekezdést beillesztette a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
35 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott, valamint a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
36 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott, valamint a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
37 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott, valamint a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
38 A mondatot a 2003. szeptember 15-én tartott közgyűlés módosította.
39 A tagmondatot beszúrta a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
40 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
41 Módosította az 5/2007. (V. 29.) „Zöld Pont” Életmód Klub közgyűlési határozat
42 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott, valamint a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
43 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
44 Meghatározta a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
45 Meghatározta a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott, valamint a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
46 Meghatározta a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
47 Meghatározta a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
48 Számozását módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
49 Beiktatta az 5/2007. (V. 29.) „Zöld Pont” Életmód Klub közgyűlési határozat
50 Módosította az 5/2007. (V. 29.) „Zöld Pont” Életmód Klub közgyűlési határozat. Számozását módosította a
2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
51 Módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
52 Számozását módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
53 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
54 Számozását módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
55 Meghatározta a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
56 Számozását módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
57 Módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott, valamint a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
58 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott, valamint a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
59 A bekezdést beillesztette a 2014. június 10-i közgyűlésen elfogadott 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozat
60 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott, valamint a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. VI. 10.) közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
61 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
62 Számozását módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
63 Meghatározta a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
64 Meghatározta a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
65 Meghatározta a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
66 Meghatározta a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
67 Meghatározta a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
68 Számozását módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
69 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott, valamint a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
70 Meghatározta a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
71 Meghatározta a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
72 Meghatározta a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
73 Meghatározta a 2014. június 10-i közgyűlésen a 8/2014. (VI. 10.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogatott alapszabály-módosítás
74 Számozását módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
75 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás
76 Számozását és szövegét is módosította a 2014. április 9-i közgyűlésen az 5/2014. (IV. 9.) Zöldpont Életmódklub közgyűlési határozattal elfogadott alapszabály-módosítás